Az Egyház hét szentsége

Az Újszövetség szentségeit Jézus Krisztus alapította. A hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és állomását érinti: a szentségek a keresztények hitéletéhez megadják a születést és a növekedést, a gyógyítást és a küldetést.

    A keresztény beavatás szentségei: Keresztség, Bérmálás, Oltáriszentség
    A gyógyulás szentségei: Bűnbánat szentsége, Betegek kenete
    A közösség szolgálatának szentségei: Egyházi rend, Házasság

Keresztség
Az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születünk újjá, részévé váltunk az Egyháznak és az Egyház küldetésének.


Bérmálás
Tökéletesíti, teljessé teszi a keresztségi kegyelmet. Az a szentség, melyet a Szentlélek azért ajándékoz, hogy mélyebben meggyökereztessen az istengyermekségben, erősebben egyesítsen Krisztussal, tökéletesebben kapcsoljon az Egyházhoz. Támogat abban, hogy a keresztény hitről tanúságot tegyünk szóval, melyet tettek követnek.


Oltáriszentség
Az Oltáriszentség (Eucharisztia) befejezi a keresztény beavatást. Az Eucharisztia "az egész keresztény élet forrása és csúcsa". Az Egyház életének szíve és csúcspontja, mert benne Krisztus Egyházát és annak minden tagját társítja a dicséret és hálaadás áldozatához, melyet Ő egyszer s mindenkorra fölajánlott Atyjának a kereszten. Az Oltáriszentség elmélyíti a Krisztussal való egyesülésünket, elválaszt bennünket a bűntől, megvalósítja az Egyház egységét.


Bűnbocsánat
A keresztség után elkövetett bűnök eltörléséért alapított szentség. A bűnbánat szentsége a bűnbánó bűnös három cselekedetéből (1. bánat, 2. gyónás, vagyis a bűnök megvallása a pap előtt, 3. jóvátétel) és a pap föloldozásából szövődik. Aki el akarja nyerni a kiengesztelődést Istennel és az Egyházzal, minden súlyos bűnét meg kell vallania a pap előtt, melyeket még nem gyónt meg, s melyekre gondos lelkiismeretvizsgálat után emlékszik. A bocsánatos bűnök meggyónása nem kötelező, de az Egyház nyomatékosan ajánlja, mivel a rendszeres gyónás segíti lelkiismeretünk formálását, a bűn elleni küzdelmünket és lehetővé teszi, hogy a szentség kegyelménél fogva Krisztus gyógyítson miket.


Betegek kenete
Különleges kegyelmet hoz a keresztény ember számára súlyos betegség vagy öregség esetén. A szentség által a Szentlélek kegyelmét kapjuk, amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen. Valahányszor egy keresztény ember súlyosan megbetegszik, fölveheti a szent kenetet, illetve megismételheti, ha állapota rosszabbodik.


Egyházi rend
Az egyházi rend az a szentség, mely által a Krisztustól apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az Egyházban az idők végezetéig: tehát az apostoli szolgálat szentsége. Három fokozata van: a püspökség, az áldozópapság és a diakonátus. A szolgálati papság szent hatalmat ad a hívők szolgálatára. A fölszentelt szolgák Isten népe szolgálatát a tanítás (a tanítás feladata), az istentisztelet (liturgikus feladat) és a lelkipásztori irányítás (irányítás feladata ) által végzik.


Házasság
A házassági szövetséget, mellyel egy férfi és egy nő az élet és a szeretet bensőséges közösségét alkotja egymással, a Teremtő alapította és saját törvényekkel látta el. Természete szerint a házastársak javára és a gyermek nemzésére és nevelésére van rendelve.  Jézus a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte, így a szentségi kegyelem tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, hogy azzal a szeretettel szeressék egymást, amellyel Krisztus szerette Egyházát.


Forrás: A Katolikus Egyház Katekizmusa

Kép forrása: http://www.santamariaparish.us/sacraments.html

Joomla Template: from JoomlaShack