Az egyházi rend az a szentség, mely által a Krisztustól Apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az Egyházban az idők végezetéig: tehát az apostoli szolgálat szentsége. Három fokozata van: a püspökség, az áldozópapság és a diakonátus.

"Beteg valaki köztetek? Hívassa el az Egyház papjait, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer." /Jak 5,14-15/

MI A BETEGEK SZENTSÉGE?

A betegek szentsége erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével. Esetleg hozzásegíthet a gyógyuláshoz, és ha a betegnek nem volt módja meggyónni, a bűneit is megbocsátja.

KI RÉSZESÜLHET A BETEGEK SZENTSÉGÉBEN?

A betegek szentségét az a megkeresztelt ember veheti fel, aki betegség vagy öregség miatt veszélyben forog, még ha ez nem is közvetlen életveszély. A szentség az élet egy határhelyzetében ad a betegnek segítséget, erőt és reményt.

HOGYAN?

A betegek ellátását, meglátogatását a plébánia papjai, valamint (sürgős esetben) a Kórházlelkészi Szolgálat végzi.

Papjaink elérhetőségei ide kattintva elérhetőek, időpont egyeztetés személyesen vagy telefonon lehetséges.

A Kórházlelkészi Szolgálat sürgős esetekben éjjel-nappal hívható telefonszáma: 213-96-20.


A betegek szentségét templomunkban csoportosan is kiszolgáltatjuk beteg vagy idős testvéreinknek minden évben a február 11-hez (Betegek Világnapja) közelebb eső vasárnapon.

"A Lélek gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás." /Gal 5,22/

MI A BÉRMÁLÁS?

A bérmálás szentségében a Szentlélek megerősít, hogy hitünket bátran megvalljuk, és hitünk szerint éljünk.

KI BÉRMÁLKOZHAT?

A bérmálás alsó korhatára Magyarországon 12-14 év.

Bérmaszülő az a 16. életévét betöltött, már bérmálkozott katolikus személy lehet, aki segíteni tudja a bérmálkozót abban, hogy hitében megerősödjék, azt megvallja, és az evangélium szerint éljen.

HOGYAN?

Fiatalok számára kb. kétévenként indítunk bérmálkozási felkészítő hittant, melynek részletei a Hittanórák menüpontban olvashatóak.

Felnőttek számára minden tanév elején bérmálkozási felkészítést indítunk a plébánián, melynek részletei a Hittanórák menüpontban olvashatóak.

 

 

"Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól... Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek." /Ez 36,25-26/

MI A KERESZTSÉG?

A keresztség által a megkeresztelt Isten gyermekévé és az egyház tagjává lesz. A kereszteléskor keresztnevet és vele védőszentet is kap a megkeresztelt.

KI RÉSZESÜLHET A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN?

Gyermek keresztelése esetén a keresztelést legalább az egyik szülőnek (vagy nevelőnek) kell kérni. A keresztelés előtt a szülők rövid keresztelési oktatásban részesülnek.

Felnőttek esetében a lakóhely szerint illetékes plébániához kell fordulni, ahol a felkészítést biztosítják.

HOGYAN?

Csecsemőkeresztelés esetén legalább az egyik szülőnek a plébánián kell jelentkezni irodaidőben, ill. időpont kérdésében az atyákkal is lehet egyeztetni.
A jelentkezéskor szükséges adatok, iratok:
1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a választott védőszent neve
2. a szülők születési adatai, vallása, pontos lakcíme
3. házasságkötésük helye, ideje (amennyiben kötöttek egyházi vagy polgári házasságot)
4. a keresztszülő(k) neve, vallása, pontos lakcíme, keresztlevele a lakóhelyük szerinti plébániától
Csecsemők számára a keresztség szentségét szombatonként 17 órakor szolgáltatjuk ki.

Általános iskolás korú gyermekeket évente egy alkalommal keresztelünk felkészítést követően. Érdeklődni a hitoktatóknál lehet.

Felnőttek számára minden tanév elején keresztségi felkészítést indítunk a plébánián, melynek részletei a Hittanórák menüpontban olvashatóak.

Keresztszülői tisztség: keresztszülő kizárólag római, illetve görög katolikus vallásúnak keresztelt, 16. életévét betöltött, házas esetében szentségi házasságban élő személy lehet. Elvált személy abban az esetben lehet keresztszülő, ha egyedül él. Más keresztény vallású (evangélikus, református stb.) személy keresztszülőként nem, csak keresztelési tanúként anyakönyvezhető.

Az Egyház hét szentsége

Az Újszövetség szentségeit Jézus Krisztus alapította. A hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és állomását érinti: a szentségek a keresztények hitéletéhez megadják a születést és a növekedést, a gyógyítást és a küldetést.

    A keresztény beavatás szentségei: Keresztség, Bérmálás, Oltáriszentség
    A gyógyulás szentségei: Bűnbánat szentsége, Betegek kenete
    A közösség szolgálatának szentségei: Egyházi rend, Házasság

Keresztség
Az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születünk újjá, részévé váltunk az Egyháznak és az Egyház küldetésének.


Bérmálás
Tökéletesíti, teljessé teszi a keresztségi kegyelmet. Az a szentség, melyet a Szentlélek azért ajándékoz, hogy mélyebben meggyökereztessen az istengyermekségben, erősebben egyesítsen Krisztussal, tökéletesebben kapcsoljon az Egyházhoz. Támogat abban, hogy a keresztény hitről tanúságot tegyünk szóval, melyet tettek követnek.


Oltáriszentség
Az Oltáriszentség (Eucharisztia) befejezi a keresztény beavatást. Az Eucharisztia "az egész keresztény élet forrása és csúcsa". Az Egyház életének szíve és csúcspontja, mert benne Krisztus Egyházát és annak minden tagját társítja a dicséret és hálaadás áldozatához, melyet Ő egyszer s mindenkorra fölajánlott Atyjának a kereszten. Az Oltáriszentség elmélyíti a Krisztussal való egyesülésünket, elválaszt bennünket a bűntől, megvalósítja az Egyház egységét.


Bűnbocsánat
A keresztség után elkövetett bűnök eltörléséért alapított szentség. A bűnbánat szentsége a bűnbánó bűnös három cselekedetéből (1. bánat, 2. gyónás, vagyis a bűnök megvallása a pap előtt, 3. jóvátétel) és a pap föloldozásából szövődik. Aki el akarja nyerni a kiengesztelődést Istennel és az Egyházzal, minden súlyos bűnét meg kell vallania a pap előtt, melyeket még nem gyónt meg, s melyekre gondos lelkiismeretvizsgálat után emlékszik. A bocsánatos bűnök meggyónása nem kötelező, de az Egyház nyomatékosan ajánlja, mivel a rendszeres gyónás segíti lelkiismeretünk formálását, a bűn elleni küzdelmünket és lehetővé teszi, hogy a szentség kegyelménél fogva Krisztus gyógyítson miket.


Betegek kenete
Különleges kegyelmet hoz a keresztény ember számára súlyos betegség vagy öregség esetén. A szentség által a Szentlélek kegyelmét kapjuk, amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen. Valahányszor egy keresztény ember súlyosan megbetegszik, fölveheti a szent kenetet, illetve megismételheti, ha állapota rosszabbodik.


Egyházi rend
Az egyházi rend az a szentség, mely által a Krisztustól apostolaira bízott küldetés teljesítése folytatódik az Egyházban az idők végezetéig: tehát az apostoli szolgálat szentsége. Három fokozata van: a püspökség, az áldozópapság és a diakonátus. A szolgálati papság szent hatalmat ad a hívők szolgálatára. A fölszentelt szolgák Isten népe szolgálatát a tanítás (a tanítás feladata), az istentisztelet (liturgikus feladat) és a lelkipásztori irányítás (irányítás feladata ) által végzik.


Házasság
A házassági szövetséget, mellyel egy férfi és egy nő az élet és a szeretet bensőséges közösségét alkotja egymással, a Teremtő alapította és saját törvényekkel látta el. Természete szerint a házastársak javára és a gyermek nemzésére és nevelésére van rendelve.  Jézus a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte, így a szentségi kegyelem tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, hogy azzal a szeretettel szeressék egymást, amellyel Krisztus szerette Egyházát.


Forrás: A Katolikus Egyház Katekizmusa

Kép forrása: http://www.santamariaparish.us/sacraments.html

"Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én pedig őbenne." /Jn 6,56/

MI AZ EUCHARISZTIA?

Az Oltáriszentség Jézus Krisztus teste és vére a kenyér és a bor színében. Az Eucharisztia által Jézussal egyesülünk, Őt fogadjuk a szívünkbe.

KI ÁLDOZHAT?

  1. aki már volt elsőáldozó;

  2. aki a kegyelem állapotában van, azaz nincs meg nem gyónt halálos bűne;

  3. betartotta a szentségi böjtöt (1 órával áldozás előtt vízen és gyógyszeren kívül nem vesz magához semmit).

KI LEHET ELSŐÁLDOZÓ?

Gyermekek általában 7 éves kor után lehetnek elsőáldozók. Egyházmegyénkben a gyakorlat szerint rendszerint általános iskola 3., ill. 4. osztályában lesznek elsőáldozók a gyerekek.

Felnőttek esetében a lakóhely szerint illetékes plébániához kell fordulni, ahol a felkészítést biztosítják.

HOGYAN?

Az elsőáldozás feltétele a rendszeres részvétel a hittanórákon, az elsőáldozási felkészítésen, valamint a vasárnapi szentmiséken.

A gyermekek elsőáldozási felkészítése a hitoktatókkal, ill. az atyákkal egyeztetve történik.

Felnőttek számára minden tanév elején elsőáldozási felkészítést indítunk a plébánián, melynek részletei a Hittanórák menüpontban olvashatóak.

 

 

"Boldog, akinek bűne meg van bocsátva, akinek be van födve a gonoszsága..." /Zsolt 32,1/

MI A BŰNBÁNAT SZENTSÉGE?

A bűnbánat szentségében Isten megbocsátja bűneinket és segítséget ad, hogy jobbá váljunk. Isten azokat is várja a bűnbánat szentségében, akik már régen nem részesültek benne.

KI GYÓNHAT?

Az első gyónásban az elsőáldozás előtt részesülünk. Ezután helyes minél gyakrabban, de legalább évente egyszer (húsvét előtt) gyónni.

HOGYAN?

A gyónás előtt átgondoljuk és megbánjuk bűneinket. A gyónásra való felkészülésünket lelkitükrök segítik, melyek az imakönyvekben és az interneten is könnyen elérhetőek (például ide kattintva vagy ide kattintva). A gyónás menete szintén megtalálható minden imakönyvben és az interneten is, de ha valaki nem tudja pontosan a gyónási imákat, akkor is bátran mehet gyónni, az atyák segíteni fognak.

Templomunk gyóntatási rendje ide kattintva olvasható.

 

Miért gyónjunk?

"Ha elestünk, fölállni és továbbmenni! Lehet, sőt biztos, hogy elesünk, de legalább egy lépéssel tovább." /Szalézi Szent Ferenc/

Joomla Template: by JoomlaShack